نهضت نامه‌نگاری به سبک آقای خاص/آیا زیباکلام با اداره پست قرارداد بسته

کثرت نامه های زیباکلام و ورود وی به هر مقوله ای باعث شده است تا این نامه ها نه تنها اثری نداشته باشد بلکه موجب به حاشیه رفتن موضوع اصلی نامه نیز بشود.

آخرین اخبار