عراقچی:

اگر به توافق برسیم باید قابلیت راستی آزمایی برای هر دو طرف باشد

عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفت: در این شرایط برخی اظهارنظر های افراد برای تاثیرگذاری بر فضای مذاکرات طبیعی است ولی قرار نیست ایران امتیازی بدهد.

آخرین اخبار