عصبانیت مجید انصاری و ترک صحن مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور پس از آنکه رئیس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ای صحبت کند، با عصبانیت مجلس را ترک کرد.

آخرین اخبار