رئیس امور حسابرسی مالیاتی شهرضا:

 مهلت ارسال اطلاعات صورت معاملات زمستان ۹۴ تمدید شد

رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرستان شهرضا گفت: مهلت ارسال صورت معاملات فصل زمستان سال ۱۳۹۴ از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۱۵ اریبهشت ماه سال جاری تمدید شده است.

آخرین اخبار