شرط سرافراز برای پرداخت حق پخش فوتبال

رئیس سازمان صداوسیما می‌گوید تا زمانی که دولت بودجه قانونی مربوط به حق پخش فوتبال را به صداوسیما ندهد،این سازمان اقدام به پرداخت آن از بودجه خود نخواهد کرد.

آخرین اخبار