مهدی فضائلی

آقای جهانگیری! پا جای پای احمدی‌نژاد گذاشته‌اید

«ما نفهمیدیم در این پنج سال گذشته پول نفت کجا رفت». این جدیدترین شبهه‌افکنی آقای مهندس جهانگیری است که دولت قبل را در معرض سوءظن و اتهامی بزرگ قرار می‌دهد.

آخرین اخبار