واکاوی سوابق سیاسی، اقتصادی و مدیریتی کرباسچی

در این نزریکی، بسیاری پشتشان گرم است

شاید کمتر کسی وجود داشته باشد که با چنین پیشینه اقتصادی به فعالیت سیاسی خود ادامه دهد و اظهارات ساختار شکنانه داشته باشد.

آخرین اخبار