دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی در واکنش به اظهارات وزیر ارتباطات:

وزارت ارتباطات عامل تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی فضای مجازی

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی تاکنون زمانی را برای تشکیل جلسه این شورا دریافت نکرده است.

آخرین اخبار