این ادبیات از شما بعید بود آقای روحانی!

اظهارات رئیس‌جمهور در برچسب زدن به نیمی از شرکت‌کنندگان در انتخابات، تعجب و انتقاد ناظران رسانه‌ای را برانگیخت.

آخرین اخبار