پیروز مجتهدزاده:

توافق غیررسمی تکلیفی را به دوش مجریان نمی گذارد

این کارشناس بین الملل اذعان داشت: ما در مرحله اجرا با چیزی که رسما توافق شده است سرکار داریم و آن را جزء به جزء پیگیری خواهیم کرد.

آخرین اخبار