جدیدترین اظهارات نسنجیده آقای مشاور/ عزمی که برای مقابله با یونسی جزم نیست

مماشات بیش از اندازه دولت با یونسی هیچ گونه توجیه منطقی و دلیل عقلی نداشته است و دولت باید به این نکته توجه کند که این اظهارات گریبان دولت را هم گرفته است.

آخرین اخبار