ارتباط نامشروع به اجبار همسر

عباس و مهتاب، اعضای بدن اصغر را در کیسه زباله گذاشتند. به جاده ورامین رفتند. روی کیسه‌های سیاه بنزین ریختند و جسد مثله شده مقتول را به آتش کشیدند.

آخرین اخبار