فرماندار شهرضا:

ثبت اطلاعات و آمار درست نقش اساسی در برنامه ریزی کشور دارد

فرماندار شهرضا گفت: ثبت اطلاعات وآمار درست نقش اساسی در برنامه ریزی کشور دارد و مردم با دادن اطلاعات و آمار درست به مسئولین مربوطه می تواند در زمینه های مختلف اثر گذار باشد.

آخرین اخبار