اطعام روز غدیر

سنتی فراموش شده در عید غدیر خم

غذا دادن به یک نفر در این روز مانند غذا دادن به همه پیامبران و صدیقان است.

آخرین اخبار