اعدام، فرجام تعرض به زن در برابر شوهر

دو مرد که در ماجراهای جداگانه مرتکب تجاوز شده بودند، به ‌دار آویخته شدند. یکی از این افراد به زنی متأهل در برابر شوهرش تعرض کردند.

آخرین اخبار