تصاویر بهشتی در دل جهنم

در دل کویرهای گرم لیبی دریاچه ای با نام “اوباری” وجود دارد. اطراف این دریاچه بقدری سرسبزاست که باورش بسیار سخت است که در دل کویر چنین مکانی وجود داشته باشد.

آخرین اخبار