کارشناس اقتصادی:

شعارزدگی آفت اقتصاد مقاومتی شده است

کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه شعارزدگی از آفات سیاست های کشور است گفت:سبک زندگی پر تجمل و مصرف زده به سطوح مدیریتی نیز رسوخ یافته است.

آخرین اخبار