عضو شورای اسلامی شهر شهرضا:

کیومرث زینلی سرپرست شهرداری شهرضا شد

عضو شورای اسلامی شهر شهرضا گفت: با پذیرش استعفای محمد هویدا، شهردار شهرضا، کیومرث زینلی به عنوان سرپرست شهرداری شهرضا انتخاب شد.

آخرین اخبار