منطق مشترک «نوه امام» و «داماد لرستان»

شیوه هاشمی در دفاع از سیدحسن خمینی، مبتنی بر «منطق قبیلگی» و «منطق انتساب خانوادگی» است، لذا «ضعیف و بی ربط و نادرست» است.

آخرین اخبار