سوال نمایندگان از جنتی در مورد کنسرت پرواز همای

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در صورتی که کنسرت پرواز همای برگزار شود مجلس قطعا این موضوع را به طور جدی پیگیری می کند.

آخرین اخبار