خوداتکایی داخلی و تکیه بر روابط سودمند دوجانبه؛ دو محور استراتژی دفاعی ایران

وزیر دفاع گفت: استراتژی دفاعی ایران بر محور خوداتکائی داخلی و تکیه بر روابط سودمند دوجانبه استوار است.

آخرین اخبار