مجلس برای دستیابی به فکت شیت اصلی راهی جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد

کارشناس مسائل سیاسی گفت: مجلس اگر می خواهد نقش تاریخی خود را در این مذاکرات ایفا کند و به فکت شیت دست یابد چاره ای جز تصویب طرح بازبینی توافق ندارد.

آخرین اخبار