استخدام رسمی در سال جاری بر اساس قانون انجام می‌شود

عبدالعلی تاجی در پاسخ به این پرسش که آیا استخدام رسمی در سال جاری متوقف شده گفت: براساس قانون بودجه ۹۲ استخدام رسمی در سال جاری منوط به رعایت ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم شده است، یعنی اینکه استخدام متوقف نشده، اما باید ضوابط قانونی در آن رعایت شود. وی […]

آخرین اخبار