شهردار شهرضا:

سازمان نظام مهندسی نسبت به استحکام بنا در شهرضا با جدیت برخورد کند

شهردار شهرضا گفت: سازمان نظام مهندسی نسبت به استحکام بنا در شهرضا با جدیت برخورد کند.

آخرین اخبار