بیش از ۶۰ درصد ظرفیت تولید در کشور تعطیل است

افزایش گسترده واردات به خاطر ضربه زدن به تولید داخلی وهمچنین افزایش وابستگی‌های بی رویه کشوربه خارج قطعاً مورد قبول واقع نشده اثرات منفی براقتصاد کشور دارد.

توصیه اکید رئیس جمهور:

همه در مصرف آب صرفه جویی کنیم

روحانی رییس جمهوری در سفر به استان چهار محال و بختیاری با اشاره به محدودیت های ایران از نظر بارش ها و منابع آبی، بر لزوم صرفه جویی ملی در مصرف آب تاکید کرد.

آخرین اخبار