مدیر جهاد کشاورزی شهرضا عنوان کرد

تولید بالای ۱۰۰ میلیون نشاء در سال در شهرضا/ تأمین نیاز استان‌های جنوبی کشور توسط شهرستان شهرضا

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: شهرضا با وجود چند مرکز تولید و تکثیر نشاء گیاهی رسالت تامین و توزیع نشاء مورد نیاز استان‌های جنوبی کشور از جمله بوشهر را برعهده دارد.

آخرین اخبار