با آغاز ادعای تغییرات گسترده در دولت

زلزله سیاسی به ایلام چشمک می زند

براساس آخرین شنیده ها و همزمان با آغاز ادعای تغییرات در سطح برخی از استانداری های کشور،محمد رضا مروارید استاندار ایلام با این سمت خداحافظی خواهد کرد.

آخرین اخبار