هواپیمای ایرانی که عربستان به آن اجازه ورود نداد/عکس

تصویر هواپیمای ایرانی که عربستان به بهانه نداشتن استاندارد اروپایی به آن اجازه ورود نداد، منتشر شد.

آخرین اخبار