جیمز هال:

طالب‌زاده آنهایی را که می‌خواهند ایران منزوی شود، به مبارزه فرامی‌خواند

استاد دانشگاه لثبریج معتقد است: نادر طالب‌زاده در حال تبدیل شدن به یکی از مهم‌ترین پل‌های گفتگو و تبادل بین جوامع مترقی درخاورمیانه،اروپا و شمال آمریکا است.

آخرین اخبار