رئیس بهزیستی شهرضا بیان کرد

حمایت مالی بهزیستی شهرضا از معتادان بهبودیافته

رئیس بهزیستی شهرضا گفت: به معتادان بهبودیافته در کمک‌های مالی می‌شود تا ضمن ایجاد اشتغال برای آنان، از بازگشت دوباره این افراد به اعتیاد جلوگیری شود.

آخرین اخبار