باز هم ترویج ابتذال در اردو‌های مختلط این بار در قالب اردوی علمی+ تصاویر

درسایه بی‌تدبیری مسئولان آموزش عالی اردوهای مختلط دردانشگاه‌هادرحال افزایش است واین باراساتیددانشگاه درنقش هماهنگ‌کننده اردوهای مختلط ظاهرشدند.

آخرین اخبار