پیش شرط های یک امر خیر؛

قبل از ازدواج دانشجویی بخوانید

گذشته از مزایای ازدواج های دانشجویی، این ازدواج ها می تواند دارای برخی معضلات و نارسایی هایی نیز باشد که باید پیش از ازدواج درباره آنها آگاهی کسب نمود.

آخرین اخبار