رکورد تاریخی دولت در چاپ اسکناس/ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پول چاپ شده کجا خرج شد

در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی در دولت معتقدند پایه پولی نباید رشد زیادی داشته باشد، دولت بیش از ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان پول چاپ کرده است.

آخرین اخبار