مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرضا:

کشت بیش از ۹۰ هکتار حبوبات در شهرضا

مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرضا گفت: در چند سال اخیر به خاطرخشکسالی و کمبود آب سطح کشت کاهش یافته و در سال زراعی ۹۲-۹۳ حدود ۹۰ هکتار انواع حبوبات کشت شده است.

آخرین اخبار