ارزش دعا برای امام عصر

ای خدا، و ای رحمان و رحیم و ای گرداننده دل ها و چشم ها، قلب مرا در راه دینت استوار گردان.

آخرین اخبار