کیفیت ۶۶ درصد خودروهای داخلی کاهش یافت

کیفیت بیشتر خودروهای سواری تولیدی در اردیبهشت ماه امسال کاهش یافته است.

آخرین اخبار