اردوی جهادی ۷ روزه حوزه مقاومت بسیج شهید قانع در جرم افشار برگزار شد

فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید قانع (ره) شهرضا گفت: اردوی جهادی ۷ روزه این حوزه در محله جرم افشار شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار