معاون فرماندار شهرضا:

اردوهای طرح هجرت زمینه ساز ایجاد روحیه نشاط و افزایش مسئولیت پذیری در جوانان است

معاون فرماندار شهرضا گفت: اردوهای طرح هجرت زمینه ساز ایجاد نشاط روحیه و افزایش مسئولیت پذیری در جوانان و نوجوانان که آینده سازان ایران اسلامی هستند می باشد.

آخرین اخبار