سرپرست مرکز بهداشت شهرضا:

کاهش آسیب و ارتقای سطح امنیت از اهداف کمیته راهبردی جامعه ایمن است

سرپرست مرکز بهداشت شهرضا گفت: کاهش آسیب و ارتقای سطح امنیت از اهداف کمیته راهبردی جامعه ایمن است.

آخرین اخبار