و مهران اینگونه آزاد شد

در چنین روزی، در تیرماه سال ۶۵ ، عملیاتی در کشور آغاز شد که با هر قلمی نمی توان از آن حرف زد.

آخرین اخبار