تکرار کابوس گلعاد شالیت؛ تبدیل مقاومت از گروهی ساده به ارتش نظامی مدرن

مقاومت از پشتوانه بزرگی به نام حمایت مردمی در غزه و همبستگی وجدان های آزاده در جهان برخوردار است، به راه افتادن موج شادی از اسارت نظامی صهیونیست در مناطق مختلف جهان، حجم بالای تایید مقاومت را نشان داد.

آخرین اخبار