هویت شهید گمنام دانشگاه امیرکبیر تهران محرز شد

هویت یکی از شهدای گمنام مدفون در دانشگاه امیرکبیر توسط آزمایش dna شناسایی و مشخصات او اعلام شد.

آخرین اخبار