رئیس جهاد کشاورزی مهیار:

۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی مهیار زیر کشت کلزا رفت

رئیس مرکز جهاد کشاورزی مهیار گفت: ۲۴ هکتار از اراضی کشاورزی مهیار زیر کشت دانه روغنی کلزا رفت.

آخرین اخبار