رئيس توليدات گياهي جهاد کشاورزی شهرضا:

۱۶ هزار تن محصول طالبی از مزارع شهرضا برداشت می‌شود

رئیس تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با سطح کشت حدود ۴۰۰ هکتار از سطح کشت بهاره شهرضا به محصول طالبی پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۶ هزار تن محصول برداشت شود.

آخرین اخبار