جزئیات جدید از اضافه شدن ۵ شرط احراز سکونت مسکن مهر

شرکت عمران شهر جدید پردیس ۵ شرط را به شش شرط اصلی قبلی برای احراز سکونت در تهران اضافه کرد که در میان این شروط ارائه سند موبایل و یا سند خودرو خودنمایی می کند.

آخرین اخبار