ادغام چراغ خاموش دانشگاه علوم اقتصادی با دانشگاه “خوارزمی”

خبرها حاکی از تصویب ادغام دو دانشگاه علوم اقتصادی و خوارزمی در شورای گسترش آموزش عالی است.

آخرین اخبار