برای هفتمین سال متوالی

مبارزه بیولوژیک با آفات در باغات انار شهرضا آغاز شد

کارشناس مسئول حفظ نباتات اداره جهاد کشاورزی شهرضا گفت: مبارزه بیولوژیک در باغات انار شهرضا برای هفتمین سال متوالی علیه آفت کرم گلوگاه انجام می شود .

آخرین اخبار