رئیس پست شهرضا:

صدور کارت ملی هوشمند توسط اداره پست شهرضا انجام می‌شود

رئیس اداره پست شهرضا گفت: کلیه خدمات مربوط به صدور کارت ملی هوشمند بدون نوبت‌دهی توسط اداره پست شهرضا انجام می‌شود.

آخرین اخبار