برای نخستین بار صورت گرفت

برگزاری همایش مهندسی نام و نام گزینی در شهرضا

نخستین همایش مهندسی نام و نام گزینی در سالن اجتماعات شهرداری شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار