ثبت نام ازمتقاضیان پنلهای خورشیدی منازل

مشترکان خانگی متقاضی برای نصب سامانه های خورشیدی با مراجعه به شرکت های توزیع برق مناطق خود، ثبت نام کنند.

آخرین اخبار